Μεταφορών

Τα Ασφαλιστήρια Μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά, το είδος/αξία του εμπορεύματος, τη μέθοδο συσκευασίας, τον τόπο φόρτωσης, προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί.


Η Ασφάλιση Μεταφορών, απευθύνεται σε εμπόρους, εισαγωγικές/εξαγωγικές εταιρίες, εκτελωνιστές και εν γένει σ’ οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων από ζημιά που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά.


Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων καθιστούν απαραίτητη την ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, αλλά και των ευθυνών που αναλογούν στα εμπλεκόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (μεταφορείς και διαμεταφορείς). Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, επιλέγουμε το κατάλληλο είδος συμβολαίου, διαπραγματευόμαστε τις προσφορές των  ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό τυχόν ζημιών μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
(συμπληρώστε τη φόρμα στην επικοινωνία)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.